Върховен касационен съд

Съдебен акт

19О П Р Е Д Е Л Е Н И Е


N . 241


гр. София 29.12.2020 година


Върховният касационен съд на Република България, търговска колегия, първо отделение в закрито заседание на двадесет и осми септември две хиляди и двадесета година в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА БОЖИЛОВА
ВАСИЛ ХРИСТАКИЕВ

изслуша докладваното от съдията Ел. Чаначева ч. т.дело N 1270 по описа за 2019 година.

Производството е по чл. 290 ГПК, образувано по касационна жалба на „Консервинвест“ ООД, [населено място] срещу решение № 500 от 28.02.2019 г. по т. дело № 2146/2018 г. на Софийски апелативен съд.
В срока за произнасяне ВКС, в настоящия си състав, констатира, че с решението, предмет на обжалване, състав на Софийски апелативен съд след отмяна на решение № 2263 от 30.11.2017 г. по т.дело № 5163/2014 г. на Софийски градски съд, с което са отхвърлени предявените от „Булконс Първомай“ ООД против „Консервинвест ООД искове с правно основание чл. 76, ал. 1, т. 1, т. 2 т. 3 вр. чл. 76б, ал. 1, т. 2 ЗМГО/отм./, чл. 76, ал. 1, т. 4 ЗМГО/отм./ и чл. 76, ал. 2, т. 3 ЗМГО/отм./, е уважил претенциите, като е мотивирал извода си с това, че предявените искове са допустими, с оглед тълкуването на § 8, ал. 1 ПЗР ЗИД ЗМГО / ДВ бр. 61/18г./ отм./, третиращ не висящите производства, а тези заведени след влизане на нормата в сила. Прието е по същество, че ЗМГО/отм./ – чл.75-77, урежда гражданскоправната защита върху марки и географски означения, като не е споделено изложеното от първостепенния съд разбиране, че Регламент /ЕС/№ 1151/2012 г., предвиждащ регистрация на географски означения за земеделски продукти и храни пред Европейската комисия, изключва националната правна закрила.Така исковете са преценени като основателни.
Касаторът поддържа, че исковете са недопустими доколкото § 8 ПЗР ЗИД ЗМГО / ДВ бр.61/18г.отм./ в своята ал. 1 указва, че притежателите на права върху регистрирани географски означения върху земеделски продукти и храни, които попадат в обхвата на Регламент /ЕС /№1151/2012 г. не могат да предявяват искове за нарушения, извършени до влизането в сила на този закон. По същество, намира исковете за неоснователни, с оглед директното приложение на Регламент /ЕС №/1151/2012 г., изключващ националната закрила на вписано само по реда на националното законодателство географско указание.
Така развилият се спор поставя пред настоящата съдебна инстанция въпроса за допустимост на националната закрила на географско указание, регистрирано единствено по националноправен ред за земеделски продукти и храни, попадащи в обхвата на Регламент / ЕС/ № 1151/12г. на Европейския парламент и Съвета. По този въпрос е допуснато и касационно обжалване.
Върховният касационен съд на Република България, в настоящият си състав, намира за основателно общо направеното искане с касационната жалба на касатора/ ответник по исковата молба/ за отправяне на преюдициално запитване, свързано и с допустимост на предявените за разглеждане искове, но по съображения различни от обоснованите от касатора за недопустимост на иска. В тази връзка разпоредбата на чл.9 от Регламент / ЕС/ № 1151/12г. на Европейския парламент и Съвета следва да получи релевантното си тълкуване, с оглед преценката дали установеният с цитирания Регламент/ЕС/ ред на защита, изключва възможността за провеждане на национална защита по ЗМГО, в случаите когато обхванатите от него географски указания на земеделски продукти и храни са регистрирани единствено на територията на Република България по реда на ЗМГО и търсената защита е срещу нарушител от същата държава- членка, ползващ наименование сходно с регистрираното географско указание.
Това налага отмяна на дадения с определение от 28.09.2020г. ход по съществото на спора и отправяне на преюдициално запитване.Преюдициално запитване :

І.Запитваща юрисдикция :

Върховен касационен съд на Република България

ІІ.Страни по делото:

1. Ищец – „Булконс Първомай“ ООД, ЕИК[ЕИК], със седалище и адрес на управление в Република България- [населено място] 1301, район Триадица, ул.Позитано N0 7, ет. 2, ап. офис 5-6 / универсален правоприемник на „Булконс Първомай“ АД/, представлявано от управителя Г. Д. Б., пълномощник пред ВКС – адв. П. Г..

2. Ответник –„Консервинвест“ ООД, ЕИК[ЕИК], със седалище и адрес на управление в Република България: [населено място], П.К. 4287, област Пловдив, Община Първомай, представлявано от управителя Р. Л. К., пълномощник пред ВКС – адв. Й. И. .

ІІІ.Предмет на делото:

3. Първоинстанционното производство е образувано пред Софийски градски съд по обективно съединени искове на „Булконс Първомай“ ООД, ЕИК[ЕИК], против „Консервинвест“ ООД, ЕИК[ЕИК],с правно основание чл.76,ал.1, т.1, т.2 и т.3, вр. чл.76 б,ал.1 т.2 Закон за марките и географските означения / ЗМГО/отм/, чл.76,ал.1, т.4 ЗМГО /отм./и чл.76,ал.2,т.3 ЗМГО/отм./, с които ищецът иска:

4. Да бъде признато за установено, че ответникът извършва нарушение на правата на ищеца върху географско указание „Лютеница Първомай“, с рег. №212-01/03.07.2013г.на Патентното ведомство на Република България, чрез използване в търговската дейност на знака „Първомайска лютеница“, „Домашна едросмляна“ и „Първомайска лютеница Ръченица“/ за означаване продукта „ Лютеница“, който е идентичен на продукта, за който е регистрирано географското указание.

5. Ответникът да бъде осъден да преустанови нарушението.

6. Да се постанови изземване и унищожаване на стоките, предмет на нарушението, разходите за което да бъдат заплатени от ответника.

7. Да бъде присъдено на ищеца обезщетение за претърпените имуществени вреди и пропуснати ползи в размер на 636 284.16лв., по цени на дребно на правомерно произведени стоки, идентични или сходни на стоките, предмет на нарушението, за периода 01.11.2013г. – 30.09.2014г.

8. Да бъде разгласен за сметка на ответника диспозитива на съдебното решение в два всекидневника и в часови пояс на телевизионна организация с национално покритие.

9. С решение №2263 от 30.11.2017г. по т.д. №5163/2014г. на Софийски градски съд ТО , V1-5състав тези искове са отхвърлени.

10. С решение №500 от 28.02.2019г.по т.д. №2146/2018г.състав на Софийски апелативен съд е отменил така постановеното решение на първоинстанционния съд и е уважил исковете изцяло.

11. Върховният касационен съд е сезиран с касационна жалба на „Консервинвест“ ООД, [населено място], ЕИК[ЕИК] против решението на Софийски апелативен съд. С определение №249 от 14.04.2020г. по т.д. №1270/19г., ВКС, в настоящия си състав, допусна касационно обжалване за проверка на вероятната допустимост на въззивното решение. Отговорът на поставения въпрос по преюдициалното запитване ще има значение за допустимостта на така предявените искове.

ІV. Фактическа обстановка по спора и становища на страните:

12.С Решение за регистрация на Председателя на Патентно ведомство на Република България от 03.07.2013 г. ищецът по спора „Булконс Първомай“ АД е регистриран като ползвател на географско означение - географско указание „Лютеница Първомай" с рег.№ 212-01, за стоката „лютеница" по реда на ЗМГО/отм./. Така „Булконс Първомай“ ООД има качество на единствен вписан ползвател на това географско указание, съгласно Свидетелство за вписан ползвател на регистрирано географско указание издадено от Председателя на Патентно Ведомство на Република България. Ответникът по спора „Консервинвест“ ООД е регистрирал свои търговски марки- комбинирана търговска марка „К Консервинвест Първомайска лютеница", регистрирана в Патентно ведомство на Република България под номер 36091/ 12.02.1999г. за стоки клас №29 – лютеница, както и марка, комбинирана „Първомайска лютеница Ръченица“ с рег. № 51349, заявена на 15.05.2003г., регистрирана на 03.05.2005г. И в двете регистрирани марки елементите „ първомайска лютеница, всички надписи с дребен шрифт“ са неохраняеми.

13. Проведено е било административно производство по искане на „Консервинвест“ ООД за обявяване нищожността на решение за регистрация на географско указание „Лютеница Първомай" с рег. № 212-01, тъй като същото е регистрирано от Председателя на Патентно ведомство на Република България за селскостопански продукт „лютеница", а той, според молителя, не е компетентният орган да регистрира географско указание за селскостопански продукт или храна, обхванати от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г., съгласно който, регистрация на географско указание за тези селскостопански продукти е възможно само на ниво Европейски съюз, по предвидена в Регламента процедура, а не по националния закон -Закона за марките и географските означения.

14. В това производство, Патентното ведомство на Република България и заинтересованата страна „Булконс Първомай“ ООД са оспорили искането като са твърдяли, че решението за регистрация на географско указание „Лютеница Първомай", с рег. №212-01, е валиден административен акт, а Патентното ведомство на Република България разполага с правомощия да регистрира географско указание за селскостопански продукт или храна по национален ред.

15.Върховният административен съд, с решение №9256 от 12.07.2017г., постановено по адм.д.№4519/17г. е отхвърлил искането на „Консервинвест“ ООД за прогласяване нищожността на решението за регистрация на географското указание на ищеца, като е приел, че именно Председателят на Патентното ведомство на Република България е компетентен да извърши регистрация на географското означение на национално ниво, като Регламент / ЕС/ №1151/12 е неприложим към спора поради това, че страните не търсят закрила по него.

16. В производството пред Софийски градски съд ищецът „ Булконс Първомай“ООД/ ответник по касация/ е поддържал, че е единствен ползвател на регистрираното от него географско означение – географско указание „ Лютеница Първомай“, а ответникът не е вписан като негов ползвател, поради което за ползваните от него продукти обозначени с „ Първомайска лютеница/ за продуктите „Първомайска лютеница“, „ Домашна едросмляна“, „Първомайска лютеница“ и „Първомайска лютеница Ръченица“, същият е допуснал нарушение по чл.53 и чл.55 ЗМГО/отм./. Ищецът е заявил още, че ответникът неправомерно ползва регистрираното от него географско указание, като по този начин въвежда в заблуждение потребителите за истинския произход на стоката. В хода на производството е изложил разбиране, че предявените искове са допустими и основателни поради това, че ЗМГО/отм./, Регламент /ЕС/1151/12г. и Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз /ЗПООПЗПЕС/ уреждат различни отношения, които не се изключват взаимно, нито се конкурират, поради което тези нормативни актове осигуряват паралелна защита на различни права.

17. Ответникът „ Консервинвест“ ООД е оспорил исковете, като е поддържал първоначално, че не е допуснал нарушение, тъй като използва правото си да обозначава продукцията си с регистрираните от него марки.Поддържал е още, липсата на възможност за закрила на географското указание по реда и начините претендирани от ищеца, поради директната приложимост на Регламент / ЕС/1151/12г. – чл.14, с оглед по-рано регистрираните му марки. Направил е възражение за това, че географското указание е регистрирано в нарушение на законовите изисквания, тъй като за регистрацията на земеделски продукти и храни, каквато е лютеницата, директно приложение намира Регламент / ЕС/ №1151/12г., който изключва националния ред за регистрация и съответно закрила на географските указания за тези стоки. Пред касационната инстанция поддържа и недопустимост на исковете изведена от разпоредбата на пар.8 ПЗР ЗИД ЗМГО / ДВ. Бр. 61 /2018г. отм./.

18. С решение №2263 от 30.11.2017г. по т.д. №5163/14г. на Софийски градски съд ТО, VІ-5 с-в са отхвърлени предявените от „ Булконс Първомай „ ООД искове правно основание чл.76,ал.1, т.1, т.2 и т.3, вр. чл.76б,ал.1,т.2 З МГО / отм./,чл.76,ал.1, т.4 ЗМГО/отм./ и чл.76,ал.2, т.3 ЗМГО/отм./. За да постанови този резултат първоинстанционният съд е приел, че исковете са допустими, но по същество неоснователни, поради това, че ЗМГО установява общия ред за регистрация на географските означения, но в случая се касае за специфичен продукт/ лютеница/ по отношение, на който Регламент /ЕС/ №1151/12г. намира пряко приложение. Този Регламент изисква регистрацията на географски означения за земеделски продукти и храни / в които се включва и лютеницата/ да се осъществяват пред ЕК, като правната закрила на територията на страните членки / в това число и на територията на Р България като страна- членка/ се предоставя само след регистрацията в Европейски регистър на земеделски продукти и храни със защитени географски означения, която регистрация служебно се отразява от Патентното ведомство на Република България. Съдът е изложил мотиви и за това, че относно географските указания, отнасящи се за земеделски продукти и храни, включени в обхвата на Регламент/ЕС/ № 1151/12 съществува и друга специална уредба на национално ниво- Закон за прилагане общата организация на пазарите за земеделски продукти на Европейския съюз / Обн. ДВ бр.28/06т. / / ЗПООЗПЕС/. Съгласно чл.24,ал.1 от този нормативен акт правна закрила за земеделските продукти и храни, включени в обхвата на Регламент / ЕС/№1151/12 се предоставя чрез вписване в Европейския регистър на земеделски храни с традиционно специфичен характер, а чл.25,ал.1, т.1 от същия закон, забранява използването на знак или означение или наименование на географско означение за земеделски продукт или храна, който не е вписан в Европейския регистър. Исковете са отхвърлени, поради липса на активна материалноправна легитимация, изведена от липсата на надлежна регистрация на географското указание.

19. С решението, предмет на обжалване пред Върховният касационен съд, състав на Софийски апелативен съд след отмяна на решение № 2263 от 30.11.2017 г. по т.дело № 5163/2014 г. на Софийски градски съд, с което са отхвърлени предявените от „Булконс Първомай“ ООД против „Консервинвест ООД искове, с правно основание чл. 76, ал. 1, т. 1, т. 2 т. 3 вр. чл. 76б, ал. 1, т. 2 ЗМГО, чл. 76, ал. 1, т. 4 ЗМГО и чл. 76, ал. 2, т. 3 ЗМГО, е уважил претенциите. За да постанови този резултат, съдът е приел, че предявените искове са допустими, предвид тълкуването на § 8, ал. 1 ПЗР ЗИД ЗМГО /ДВ,бр.61/2018г./, който според състава, няма приложимост към висящите съдебни производства за нарушения спрямо географско указание, регистрирано по реда на ЗМГО, а е приложим само към тези за същите нарушения но образувани след влизане на нормата в сила. По същество е прието, че географското указание на ищеца е валидно регистрирано и че ЗМГО/отм/ / чл.75-77/ урежда гражданскоправната защита върху регистрирани по национален ред географски означения, като не е споделено изложеното от първостепенния съд разбиране, че регламент /ЕС/ №1151/2012 г., предвиждащ регистрация на географски означения за земеделски продукти и храни пред Европейската комисия, изключва националната правна закрила. Исковете са преценени като основателни, тъй като ответникът не е вписан ползвател на географското указание пред Патентното ведомство на Р България, каквато процесуална възможност е имал и съответно е налице нарушаване на правото на ищеца върху така вписаното географско указание. Изрично е споделено разбирането, че предявените искове са допустими и основателни и поради това, че ЗМГО/отм./, Регламент /ЕС/1151/12г. и Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз /ЗПООПЗПЕС/ уреждат различни отношения, които не се изключват взаимно, нито се конкурират, поради което тези нормативни актове осигуряват паралелна защита на различни права.

20. Касаторът е заявил недопустимост на постановеното въззивно решение, който довод подлежи на служебно разглеждане - арг. т. 1 ТР на ОСГТК на ВКС № 1/19.02.2010 г. Настоящият състав е преценил направеното възражение като основателно и е допуснал касационно обжалване за проверка на вероятната допустимост на въззивното решение, което обуславя висящност на касационното производство.

21.Основният спор между страните се свежда до възможността регистрираното по реда на ЗМГО/отм./ географско указание „Лютеница Първомай“, рег. № 2123—01/ 03.07.2014г. само пред Патентното ведомство на Република България, по време на действието на Регламент/ЕС/ №1151/12г., да се ползва със закрила, съобразно установения, с българското законодателство ред, а именно, чрез предявяване на исковете по чл.76 ЗМГО/отм., когато спорното нарушение е извършено на територията на Р България, а нарушителят е търговец, регистриран по българското право.

V. Приложимо национално право:

22. ЗАКОН за марките и географските означения /обн.., ДВ, бр. 81 от 14.09.1999 г., в сила от 15.12.1999 г., попр., бр. 82 от 17.09.1999 г., изм., бр. 28 от 1.04.2005 г., в сила от 1.04.2005 г., изм. и доп., бр. 43 от 20.05.2005 г., в сила от 21.08.2005 г., изм., бр. 94 от 25.11.2005 г., в сила от 25.11.2005 г., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 73 от 5.09.2006 г., в сила от 6.10.2006 г., бр. 96 от 28.11.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г., бр. 36 от 4.04.2008 г., бр. 12 от 13.02.2009 г., в сила от 1.01.2010 г. - изм., бр. 32 от 28.04.2009 г., изм. и доп., бр. 19 от 9.03.2010 г., в сила от 10.06.2010 г., изм., бр. 80 от 12.10.2010 г., бр. 54 от 15.07.2011 г., бр. 58 от 26.07.2016 г., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г., бр. 85 от 24.10.2017 г., изм. и доп., бр. 61 от 24.07.2018 г., отм., бр. 98 от 13.12.2019 г./

Чл. 51, (1) Под географско означение се разбира наименование за произход и географско указание.
(2) Наименование за произход е наименованието на страна, район или определена местност в тази страна, служещо за означаване на стока, която произхожда от там и чието качество или свойства се дължат предимно или изключително на географската среда, включваща природни и човешки фактори.
(3) Географско указание е наименованието на страна, район или определена местност в тази страна, служещо за означаване на стока, която произхожда от там и притежава качество, известност или друга характеристика, които могат да се отдадат на този географски произход.
(4) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2005 г.) За географски означения се смятат и традиционни наименования, които отговарят на изискванията по ал. 2 и
Правна закрила
Чл. 53. (1) Правната закрила на географското означение се предоставя чрез регистрацията му в Патентното ведомство.
(2) Правната закрила обхваща забрана за:
1. всяко използване в търговската дейност на географското означение за стоки, които са сходни на стоката, за която е регистрирано, доколкото се експлоатира известността на защитеното означение;
2. неправилно използване или имитиране на географското означение, дори и когато истинският произход на стоката е отбелязан, или използването му в превод или заедно с изрази като "род", "вид", "тип", "имитация" и други подобни;
3. използване на всяко друго невярно или заблуждаващо указание по отношение на източника, произхода, естеството или съществените качества на стоката, посочено върху опаковката, в рекламни материали или документи, свързани със стоката, което указание може да създаде невярно впечатление относно нейния произход;
4. други действия, които могат да въведат в заблуждение потребителите относно истинския произход на стоката.
(3) Регистрираните географски означения не могат да се превърнат в родови наименования, докато се ползват със закрилата по този закон.
Служебна регистрация
Чл. 57а. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2006 г., изм., бр. 36 от 2008 г., бр. 19 от 2010 г., в сила от 10.06.2010 г., бр. 80 от 2010 г.) (1) Регистрацията на географско означение или храна се извършва служебно от Патентното ведомство, когато географското означение на земеделския продукт или храна бъде вписано в Европейския регистър на земеделските продукти и храни със защитени географски означения.
(2) Регистрацията по ал. 1 се извършва по отношение на лицата, които са включени в групата по чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни. В случаите, когато вече е предоставена национална закрила, се вписват само новите ползватели.
/3/.Министерството на земеделието и храните уведомява Патентното ведомство за вписването на географското означение на земеделския продукт или храна в Европейския регистър на земеделските продукти и храни със защитени географски означения. Регистрацията се извършва в едномесечен срок от уведомяването.
/4/.Уведомлението по ал. 3 съдържа имената и адресите на лицата по ал. 2, географското означение на земеделския продукт или храна, описанието на границите на географското място и описание на установените качества или особености на земеделския продукт или храна и връзката им с географската среда или с географския произход.