Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП
Прочети

Пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП
Прочети

„Строително-монтажни работи по изграждане на външни асансьори на Съдебна палата – гр.София, бул. „Витоша“ № 2”
Прочети

„Вътрешно почистване - ежедневно и основно - на коридори, фоайета, стълбища, стенни облицовки и прозорци с прилежащата им дограма в сградата на Съдебна палата, гр. София“.
Прочети

Пазарни консултации по реда на чл.44 от ЗОП
Прочети

Избор на консултант за упражняване на строителен надзор и осъществяване на инвеститорски контрол за строеж „Ремонт на Съдебна палата" гр. София, бул. „Витоша“ №2, включващ фасади към вътрешни дворове, покрив на сградата, настилки на вътрешни дворове и проходи и втори етаж на сградата (откъм ул. „Лавеле“), стаи с № 26, 27, 28 и 29 на I-ви сутерен (откъм ул. „Алабин“) и преустройство на две гаражни клетки в работни помещения
Прочети

Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти предоставени за стопанисване на Върховния касационен съд на Република България, по обособени позиции
Прочети

„Строително-монтажни работи по изграждане на външни асансьори на Съдебна палата – гр.София, бул. „Витоша“ № 2”
Прочети

Пазарни консултации по реда на чл.44 от ЗОП
Прочети

„Доставка и подмяна на активно оборудване и повишаване на скоростта и функционалните характеристики на опорната комуникационна мрежа в сградата на Съдебната палата в гр. София и гаранционна поддръжка, доставка на сървъри и гаранционна поддръжка и доставка на мултифункционални устройства и гаранционна поддръжка по обособени позиции”
Прочети

„Ремонт на Съдебна палата - гр. София, бул. „Витоша“ №2, включващ фасади към вътрешни дворове, покрив на сградата, настилки на вътрешни дворове и проходи и втори етаж на сградата (откъм ул. „Лавеле“), стаи с № 26, 27, 28 и 29 на I-ви сутерен (откъм ул. „Алабин“) и преустройство на две гаражни клетки в работни помещения”
Прочети

Пазарни консултации по реда на чл.44 от ЗОП
Прочети

Пазарни консултации по реда на чл.44 от ЗОП
Прочети

„Доставка на топлинна енергия за сградата на Съдебната палата в гр. София“
Прочети

Строително-ремонтни дейности (текущ ремонт) за нуждите на Върховния Касационен съд по две обособени позиции
Прочети

„Доставка на нов микробус (8+1) и гаранционната му поддръжка за нуждите на Върховния касационен съд“
Прочети

Ремонт на Съдебна палата - гр. София, бул. „Витоша“ №2, включващ фасади към вътрешни дворове, покрив на сградата, настилки на вътрешни дворове и проходи и втори етаж на сградата (откъм ул. „Лавеле“), стаи с № 26, 27, 28 и 29 на I-ви сутерен (откъм ул. „Алабин“) и преустройство на две гаражни клетки в работни помещения”
Прочети

Доставка на осветителни LED крушки, преработка на съществуващи осветителни тела и монтаж на доставените осветителни LED крушки в сградата на Съдебната палата, гр. София, бул. Витоша № 2
Прочети

Доставка на мебелно обзавеждане на обект УБ на ВКС в с. Лозенец, община Царево
Прочети

Ежедневно почистване на коридори, фоайета, стълбища и един път годишно почистване на прозорци с прилежащата към тях дограма в сградата на Съдебната палата в гр. София, бул. Витоша № 2
Прочети

Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение от изпълнител, координатор на балансираща група за сгради, стопанисвани от Върховния касационен съд - Съдебната палата - гр. София, Почивна база – м. Паничище, общ. Сапарева баня и Учебна и почивна база – с. Лозенец, общ. Царево
Прочети

Доставка на мебелно обзавеждане
Прочети

„Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадни води от обекти стопанисвани от ВКС”
Прочети

„Доставка на електрическа енергия на средно напрежение за нуждите на органите на съдебната власт в съдебната палата в гр. София, от координатор на балансираща група”
Прочети

Строително - ремонтни работи (текущ ремонт) в сградата на Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша” № 2
Прочети

Предоставяне на достъп до и пренос на електрическа енергия на средно и ниско напрежение през електроразпределителната мрежа за обекти на ВКС
Прочети

Извършване на строително ремонтни дейности /текущ ремонт/ за нуждите на Върховния касационен съд по обособени позиции
Прочети

„Ремонт на Съдебна палата - гр. София, бул. „Витоша“ №2, включващ фасади към вътрешни дворове, покрив на сградата, настилки на вътрешни дворове и проходи и втори етаж на сградата (откъм ул. „Лавеле“), стаи с № 26, 27, 28 и 29 на I-ви сутерен (откъм ул. „Алабин“) и преустройство на две гаражни клетки в работни помещения“
Прочети

„Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на 18 броя озвучителни и звукозаписни уредби за съдебните зали в сградата на Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша“ № 2“
Прочети

„Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение от изпълнител, координатор на балансираща група за сгради, стопанисвани от Върховния касационен съд - Съдебната палата - гр. София, Почивна база – м. Паничище, общ. Сапарева баня и Учебна и почивна база – с. Лозенец, общ. Царево”
Прочети

„Ежедневно почистване на коридори, фоайета, стълбища и един път годишно почистване на прозорци с прилежащата към тях дограма в сградата на съдебната палата в гр. София”
Прочети

Доставка на електрическа енергия на средно напрежение за нуждите на органите на съдебната власт в съдебната палата в гр. София, от координатор на балансираща група
Прочети

„Извършване на строително ремонтни дейности /текущ ремонт/ за нуждите на Върховния касационен съд”
Прочети

„Доставка на консумативи за офис техника за нуждите на Върховен касационен съд“
Прочети

„Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Върховния касационен съд и гаранционна поддръжка”
Прочети

Ежедневно почистване на коридори, фоайета и стълбища в сградата на съдебната палата в гр. София
Прочети

Извършване на авариен ремонт на канализационен клон от канализационно съоръжение в сградата на съдебната палата, гр. София, втори сутерен, посока откъм "Позитано"
Прочети

Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обектите, предоставени за стопанисване на ВКС
Прочети

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Тълкувателни дела Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Разположение на обектите в сградата История и архитектура