Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ИСКАНИЯ ДО КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД

27.05.2020 г.

Искане Искане от Пленума на ВКС да бъде обявена за противоконституционна разпоредбата на пар. 4 от ЗИД на ЗСВ за изменение разпоредбата на чл. 28 от ЗСВ в частта ú, предвиждаща при изтичане на мандата на член на ВСС или при предсрочното му прекратяване последният да се възстановява… „или с една степен по-висока от заеманата преди избора длъжност в органите на съдебната власт“

03.04.2019 г.

Искане Искане от тричленен състав на Първо гражданско отделение на ВКС за даване на тълкуване на чл. 151, ал. 2, изречение трето от Конституцията по въпроса: „Какви са правните последици от решенията на Конституционния съд в хипотеза, когато се обявява за противоконституционен закон с еднократно действие?“

Определение Определение по к. д. № 5/2019 г.

Решение Решение № 3/28.04.2020 г. по к. д. № 5/2019 г.

30.05.2018 г.

Искане Искане от ОСТК за обявяване противоконституционност на § 8 от ПЗР на ЗИД на Закона за банковата несъстоятелност (ДВ, бр. 22/2018 г.) в частта, с която се придава обратно действие на чл. 59, ал. 5 и 6 от ЗБН

Определение Определение № 2/09.05.2019 г. по к. д. № 11/2018 г.

07.02.2018 г.

Искане Искане от ВКС за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 230, ал. 1 – ал. 6 от ЗСВ

Решение Решение № 2/21.02.2019 г. по к. д. № 2/2018 г.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Тълкувателни дела Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Разположение на обектите в сградата История и архитектура