Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ИСКАНИЯ ДО КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД

03.04.2019 г.

Искане от тричленен състав на Първо гражданско отделение на ВКС за даване на тълкуване на чл. 151, ал. 2, изречение трето от Конституцията по въпроса: „Какви са правните последици от решенията на Конституционния съд в хипотеза, когато се обявява за противоконституционен закон с еднократно действие?“ Искане

Определение по к. д. № 5/2019 г. Определение

30.05.2018 г.

Искане от ОСТК за обявяване противоконституционност на § 8 от ПЗР на ЗИД на Закона за банковата несъстоятелност (ДВ, бр. 22/2018 г.) в частта, с която се придава обратно действие на чл. 59, ал. 5 и 6 от ЗБН Искане

Определение № 2/09.05.2019 г. по к. д. № 11/2018 г. Определение

07.02.2018 г.

Искане от ВКС за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 230, ал. 1 – ал. 6 от ЗСВ Искане

Решение № 2/21.02.2019 г. по к. д. № 2/2018 г. Решение

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Тълкувателни дела Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Разположение на обектите в сградата История и архитектура