Върховен касационен съд

След окончателно решение на ВКС Борислав Николов ще изтърпява наказание „лишаване от свобода“ за срок от 13 г. и 4 м. за убийството с особена жестокост на съпругата му Кремена през 2019 г. в гр. Варна

С Решение № 142/17.11.2020 г. по наказателно дело № 629/2020 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила решението от 22.07.2020 г. на Апелативен съд – Варна по в.н.о.х.д. № 40/2020 г. Във ВКС е получено уведомление от прокурор за предприети действия по изпълнение на наложеното от съда наказание. Делото е образувано по касационна жалба на подсъдимия Борислав Николов срещу въззивното решение по в.н.о.х.д. № 40/2020 г. на Апелативен съд – Варна.

Още ...

ВКС прие тълкувателно решение по въпрос, свързан с допустимостта на някои молби по реда на Закона за защита от домашно насилие

С Тълкувателно решение № 2/2019 г. от 25.11.2020 г. по Тълкувателно дело № 2/2019 г. Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) реши: „Молба по реда на Закона за защита от домашно насилие (ЗЗДН) за съдебна защита срещу нов акт на домашно насилие, следващ по време издадена в полза на същото пострадало лице заповед за защита по чл. 15, ал. 2 ЗЗДН, с която спрямо същия ответник/извършител е наложена мярка по чл.

Още ...
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Тълкувателни дела Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Разположение на обектите в сградата История и архитектура
Справки за дела и съдебни актове